hdu 2196 Computer

树形dp,贼鸡儿难

题目

传送门

给你一棵有边权的树,求每个点到离它最远的点的距离

输入:

​ 一个n

​ 接下来n行每行两个整数j,w,其中第i行表示从(i+1)j有一条权值为w的边

为什么我要把输入放在这里,因为我最开始看错了。。。

解法

首先把1(或者其他点)作为根。

一个节点的最远距离就可以从它的儿子里面或者父亲里面找

所以只要取他“儿子里的最远距离”和“他父亲的/不经过他的/儿子里的最远距离,加上他父亲到他的边权”中的最大值

两遍dfs,第一遍求每个节点儿子理的最远距离,和经过另外一个儿子的最远距离(不是第二远距离)。

第二遍判断一下能走哪边,然后取max

if (path[p] == y) {//他爸的最远距离经过了他自己
  f[y][2] = max(f[p][2], f[p][1]) + e[i].w;//能走父亲除了自己外最长的儿子
}
else {
  f[y][2] = max(f[p][2], f[p][0]) + e[i].w;//能走父亲最长的儿子
}

Code

#include <cstdio>
#define max(a, b) ((a) > (b) ? (a) : (b))

const int MAXN = 1e4 + 5;

struct ed {
  int to, nex, w;
  ed (void) {
    to = nex = w = 0;
  }
} e[MAXN << 1];

int head[MAXN], f[MAXN][3], path[MAXN];
int newp, n;

void insert (int p1, int p2, int w) {
  ++newp;
  e[newp].w = w;
  e[newp].to = p2;
  e[newp].nex = head[p1];
  head[p1] = newp;
}

void dfs1 (int p, int fa) {
  for (int i = head[p]; i; i = e[i].nex) {
    int y = e[i].to;
    if (y != fa) {
      dfs1(y, p);
      if (f[p][0] < f[y][0] + e[i].w) {
        f[p][1] = f[p][0];
        f[p][0] = f[y][0] + e[i].w;
        path[p] = y;//p最长的儿子经过了y
      }
      else if (f[p][1] < f[y][0] + e[i].w) {
        f[p][1] = f[y][0] + e[i].w;
      }
    }
  }
}

void dfs2 (int p, int fa) {
  for (int i = head[p]; i; i = e[i].nex) {
    int y = e[i].to;
    if (y != fa) {
    if (path[p] == y) {//他爸的最远距离经过了他自己
      f[y][2] = max(f[p][2], f[p][1]) + e[i].w;//能走父亲除了自己外最长的儿子
      }
      else {
        f[y][2] = max(f[p][2], f[p][0]) + e[i].w;//能走父亲最长的儿子
      }
    }
}

int main (void) {
  while (scanf("%d", &n) != EOF) {
    newp = 0;
    for (int i = 1; i <= (n << 1); ++i) {
      e[i] = ed();
    }
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
      head[i] = 0;
      path[i] = 0;
      f[i][0] = f[i][1] = f[i][2] = 0;
    }
    for (int i = 2; i <= n; ++i) {
      int p2, w;
      scanf("%d%d", &p2, &w);
      insert(i, p2, w);
      insert(p2, i, w);
    }
    dfs1(1, 0);
    dfs2(1, 0);
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
      printf("%d\n", max(f[i][0], f[i][2]));
    }
  }
  return 0;
}